سوالات درسی

نمونه های پر کاربرد صفت بیانی فاعلی کدامند؟

درود : نمونه های پر کاربرد صفت بیانی فاعلی کدام­ند؟

 

پاسخ کاربر :

بن مضارع+ ــَ نده: رزمنده، جنگنده، جوینده، سازنده             بن مضارع+ا: کوشا، روا، رسا، گویا

بن مضارع+ان: روان، گریان، شتابان، لرزان                            بن ماضی/مضارع+گار: رستگار، پروردگار، کردگار، پرهیزگار

بن مضارع+ار: خواستار، خریدار                                 اسم/ بن/ صفت+گر: زرگر، رفتگر، روشنگر

اسم/ صفت+بن مضارع: خداشناس، راستگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *