سوالات درسی

ممیّز در گروه اسمی چیست؟

درود : ممیّز در گروه اسمی چیست؟

 

پاسخ کاربر :

ممیّز: بین صفت شمارشی و هسته، اسمی می آید که بیانگر واحد وزن، حجم، تعداد، طول، مسافت، زمان و… است؛ از قبیل: کیلوگرم، متر، عدد، دست، رأس، قرن و… .درود : برای ممیّز در گروه اسمی مثال بزنید.

دو کیلو سیب         کیلو: وابستۀ وابسته ؛ ممیّزدرود :  انواع ممیّز را نام ببرید 

«تُن، خروار، کیلو گرم، گرم، من، سیر و…»: برای وزن              «فرسخ(فرسنگ)، کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر و…»: برای طول

«لیتر، میلی­لیتر، سی­سی»: برای مایعات                            «دست»: برای تعداد لباس، ظرف، میز و صندلی و…

«توپ و طاقه»: برای پارچه                                           «تخته»: برای فرش.

«دستگاه»: برای لوازم الکتریکی و…                                  «تا و عدد»: برای بسیاری از اشیا.

«سر»: برای انسان                                                    «رأس»: برای گوسفند، گاو و…

«ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه…»: برای زماندرود :  آیا واحدهای شمارش زمان ممیّز هستند؟

نکته:  که به همراه هسته به کار روند؛ مثال:

دو ساعت زمان: ممیّز / دو دقیقه تأخیر: ممیّز / دو قرن پیش: هسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *