سوالات درسی

فعلها با توجّه به ساختمان و شکل ظاهری به چند دسته تقسیم میشوند؟

درود : فعلها با توجّه به ساختمان و شکل ظاهری به چند دسته تقسیم میشوند؟ 

 

پاسخ کاربر :

به چار سدتۀ ساده، پیشوندی، مرکّب و پیشوندی-مرکّب تقسیم می­شوند.درود : فعل ساده چه فعلی است؟ برای آن مثال بزنید.

فعل ساده: فعلی است که بن آن دارای یک جزء باشد.

می­رود      /////      بن مضارع: رو / برده بودم       بن مضارع: بر / خورده باشم       بن مضارع: خور / خواهد آمد       بن مضارع: آدرود : فعل پیشوندی چه فعلی است؟ برای آن مثال بزنید.

فعل پیشوندی: فعلی که بن آن دارای یک جزء معنی­دار و یکی جزء بی­معنی باشد.

برگشت    /////        بن مضارع: برگرد / بازنشست        بن مضارع: بازنشین / درآمد       بن مضارع: درآدرود : فعل مرکّب چه فعلی است؟ برای آن مثال بزنید.

فعل مرکّب: فعلی که بن آن از دارای دو جزء معنی­دار باشد.

کار کرد    /////       بن ماضی: کارکرد / پارک کردن           بن ماضی: پارک کرد / دعوا کردن         بن ماضی: دعوا کردفعل پیشونی­-مرکّب چه فعلی است؟ برای آن مثال بزنید.

  1. فعل پیشوندی ـ مرکّب: فعلی که از دو بن و یک جزء بی‌معنی باشد.

برگشت خوردن          بن ماضی: برگشت خورد / برداشته شدن          بن مضارع: برداشته شوددرود : نمونه­ای از بررسی ساختمان فعل­ها را لطفا بنویسید  :

مصدر بن ماضی بن مضارع  نمونۀ فعل بن ماضی بن مضارع
گشادن گشود گشا شنیدن شنید شنو
مردن مرد میر ماندن ماند مان
آوردن آورد آر رفتن رفت رو
گذاشتن گذاشت گذار افتادن افتاد اُفت
گزاردن گزارد گزار خواندن خواند خوان
بستن بست بند دانستن دانست دان
بردن برد بر گفتن گفت گو
سپردن سپرد سپار فشردن فشرد فشار
آرمیدن آرمید آرام گذشتن گذشت گذر
دادن داد ده رُفتن رُفت روب

 

 

 

درود : نمونه­ای از بررسی ساختمان فعل­ها را لطفا بنویسید

نمونه نوع فعل گذرا و ناگذر بن ماضی بن مضارع
 گذشت ماضی ساده گذرا به مفعول گذشت گذر
ببازم  مضارع التزامی گذارا به مفعول باخت باز
خواهد آمد آینده ناگذر آمد آ
کاشته باشم ماضی التزامی گذرا به مفعول کاشت کار
می­گردید ماضی استمراری گذرا به مسند گشت گردید
گنجیده است ماضی نقلی گذرا به متمّم رنجید گُنج
می­شنود مضارع اخباری گذرا به مفعول شنید شنو
داشت می­شد ماضی مستمر گذرا به مسند می شد شو
دارم می­رنجم مضارع مستمر گذرا به متمّم رنجید رنج
نشسته بود ماضی بعید ناگذر نشست نشین
بخوان امر گذرا به مفعول خواند خوان
نترس نهی گذرا به متمّم ترسید ترس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *