سوالات درسی

آرایه تشبیه چیست ؟

درود  : آرایۀ تشبیه را تعریف کنید.

در ادبیّات، «همانند کردن چیزی به چیز دیگر» را تشبیه می­گویند. هر تشبیه معمولاً از چهار جزء ساخته می­شود.درود :  ارکان تشبیه کدام­اند؟

1.مشبه 2. مشبه به 3. ادات تشبیه 4.وجه شبهدرود :  مشبه چیست؟

چیزی که می­خواهیم آن را به دیگری تشبیه کنیم.درود :  مشبّه­به چیست؟

آن است که «مشبه» به آن مانند می­شود.درود :  ادات تشبیه چیست؟

ادات تشبیه: کلماتی از قبیل: چون، مانندِ ، به سانِ ، مثلِ و… که ابزار همانند کردن «مشبّه» به «مشبهٌ به» هستند.درود :  وجه شبه چیست؟

صفت یا حالتی است که میان مشبّه و مشبهٌ به مشترک است و غرض اصلی از تشبیه نسبت دادن و یا توصیف این صفت در مشبّه می­باشد.درود :  ارکان تشبیه را در چند مثال بررسی نمایید.              

«علی مانند شیر شجاع است.»

«ابرها مانند انسان می­گریند.»1.مشبّه: علی- ابرها                2.مشبّهٌ به: شیر- انسان          3.ادات تشبیه: مانند               4.وجه شبه: شجاعت- گریستن

صدهزاران دام و دانه است ا ی خدا         ما چو مرغان حریص و بی­نوا

مشبّه: ما/ مشبّه به: مرغان/ ادات تشبیه: چو/ وجه شبه: حریص و بی نوا

 

ایّام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد.

مشبّه: ایّام گل/ مشبّه به: عمر/ ادات: چو/ وجه شبه: به رفتن شتاب کردن

 

بلم آرام چون قویی سبکبار                       به نرمی بر سر کارون همی­رفت

مشبّه: بلم/ مشبّه به: قویی سبکبار/ ادات: چون. وجه شبه: به نرمی بر سر کارون همی­رفت

 

و او به شیوۀ باران، پر از طراوت تکرار بود.

مشبّه: او/ مشبّه به: باران/ ادات: به شیوۀ/ وجه شبه: پر از طراوت تکرار

 

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن                        با لشکر غم چه بایدت کوشیدن

مشّبه: تو/ مشبّه به: باده/ ادات تشبیه: چون/ وجه شبه: جوشیدندرود : ارکان اصلی تشبیه کدام­ند؟

ارکان اصلی تشبیه فقط مشبّه و مشبّهٌ به هستند.درود :  ارکان غیراصلی تشبیه کدام­اند؟

ادات تشبیه و وجه شبهدرود :  منظور از ارکان اصلی و غیراصلی تشبیه چیست؟

ارکان اصلی تشبیه(مشبه و مشبه­به) هیچگاه از تشبیه حذف نمی­شوند امّا ارکان غیراصلی(وجه شبه و ادات تشبیه) گاهی حذف می­شوند.

علی مانند شیر است./ علی شیری شجاع است/ علی شیر است.درود :  انواع تشبیه را معرّفی کنید.

تشبیه گسترده – تشبیه فشردهدرود :  تشبیه گسترده چیست؟

تشبیهی که تمام ارکان آن یا سه رکن آن ذکر شده باشد.درود :  تشبیه فشرده چیست؟

تشبیهی که فقط ارکان اصلی آن ذکر شده باشد.درود :  برای تشبیه گسترده مثال بزنید.

دانا چو طبلۀ عطّار است، خاموش و هنرنمای.

مشبّه: دانا/ مشبّه به: طبلۀ عطّار/ ادات تشبیه: چو/ وجه شبه: خاموش و هنرنمای

دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

ابر بهاری: مشبه/ دایه: مشبه­به/ بپرورد: وجه شبهدرود :  برای تشبیه فشرده مثال بزنید.

کلید رحمتم آخر عطا فرست، چنان                        که گنج معرفت، اوّل، هم از تو بود عطا

کلید رحمت: همانندی رحمت به کلید که سبب باز شدن نعمت­ها می­شود.- گنج معرفت: همانندی معرفت به گنج به لحاظ ارزشمندیدرود :  راه یافتن تشبیه در یک عبارت ادبی چیست؟

راه یافتن تشبیه در یک سخن، یافتن وجه شبه است، اگر بتوانیم بین دو کلمه وجه شبه پیدا کنیم، تشبیه دریافت می­شود.

درّ دندان: می­توان وجه شبهِ «سفیدی» را یافت، پس تشبیه دارد.

صدف دهان: می­توان وجه شبه «دارا بودن چیزهای سفید» را یافت، پس تشبیه دارد.

سکّۀ خورشید: می­توان وجه شبه «گردی و زردی» را پیدا کرد، پس تشبیه دارد.

کلید رحمت: می­توان وجه شبه «فرج و گشایش» را قائل شد.

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.

باد صبا و فرّاش: خدمتکار بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *