سوالات درسی

فعل ها با توجّه به زمان به چند دسته تقسیم میشوند ؟

درود : فعل ها با توجّه به زمان به چند دسته تقسیم میشوند ؟

 

پاسخ کاربر :

فعل­ها با توجّه به زمان، به سه دستۀ ماضی، مضارع و آینده تقسیم می­شوند و هر یک با توجّه به حالت به انواعی تقسیم می­شوند.انواع و حالت­های فعل ماضی را با ذکر مثال معرّفی کنید.

ماضی ساده

ماضی استمراری

ماضی بعید

ماضی التزامی

ماضی نقلی

ماضی مستمرماضی ساده چگونه ساخته می­شود؟

بن ماضی +  شناسه­های فعل: رفتمماضی استمراری چگونه ساخته می­شود؟

می +  ماضی ساده: می­رفتمماضی بعید چگونه ساخته می­شود؟

صفت مفعولی +  بودم، بودی، بود…: رفته بودمماضی التزامی چگونه ساخته می­شود؟

صفت مفعولی +  باشم، باشی، باشد…: رفته باشمماضی نقلی چگونه ساخته می­شود؟

صفت مفعولی +  ام، ای، است، ایم، اید، اند: رفته­امماضی مستمر چگونه ساخته می­شود؟

داشت و شناسه­های آن + ماضی استمراری: داشتم می­رفتم انواع فعل مضارع را معرّفی کنید.

مضارع اخباری

مضارع التزامی

مضارع مستمرمضارع اخباری چگونه ساخته می­شود؟ مثال بزنید.

می + بن مضارع و شناسه­های فعل: می­روممضارع التزامی چگونه ساخته می­شود؟ مثال بزنید.

«ب» + بن مضارع  و شناسه­های فعل: بروممضارع مستمر چگونه ساخته می­شود؟ مثال بزنید.

«دار» و شناسه­ های آن + بن مضارع و شناسه­های آن: دارم می­رومفعل آینده (مستقبل): چگونه ساخته می­شود؟

فعل«خواه» و شناسه­های آن + بن ماضی: خواهم رفت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *