سوالات درسی

ضمیر چیست ؟

درود : ضمیر چیست ؟ 

 

پاسخ کاربر :

«ضمیر» واژه­ای است که برای اشاره به شخص، شیء، مکان، مقدار و… به کار می­رود و آن است که می­تواند جانشین اسم واقع شود.درود : انواع ضمیر را نام ببرید.  

1 .ضمیر شخصی (من، تو…)                 2. ضمیر مشترک (خود، خویش)            3. ضمیر اشاره (این، آن)

  1. ضمیر پرسشی (کجا؟ کی؟) 5. ضمیر تعجّبی (چه! چقدر!) 6. ضمیر مبهم (چند، هر)
  2. ضمیر شمارشی (دو، سه)


درود : در چه صورت ضمیر، صفت محسوب می­شود؟

تمامی ضمایر ذکر شده(غیر از ضمیر شخصی) در صورتی که به عنوان وابستۀ گروه اسمی به کار روند، صفت محسوب می‌شوند.درود : ضمیر شخصی چیست؟

ضمیر شخصی: ضمایری هستند که برای اشخاص (اوّل شخص، دوّم شخص و سوّم شخص مفرد و جمع) به کار می­روند.درود : ضمیر شخصی به چند دسته تقسیم می­شود؟

بر دو نوع می­باشند: 1. ضیمرهای گسسته 2. ضمیرهای پیوستهدرود : ضمیر­های جدا(گسسته) را نام ببرید.

ضمیرهای گسسته (جدا): ضمایری هستند که به صورت مستقل و جدا به کار می­روند و دارای معنی هستند؛ آن­ها عبارت­اند از: من، تو، او، ما، شما، آن­ها.درود : ضمیرهای پوسته(متّصل) کدام­ند؟

ضمیرهای پیوسته (متّصل): ضمایری هستند که به کلمۀ پیش از خود می­پیوندند و دارای معنی نیستند؛ آن­ها عبارت­اند از: « ــَ­م»، «ــَ­­ ت»، «ــَ ش»، «ــِ مان»، «ــِ تان» و «ــِ شان».درود : ضمایر متّصل از لحاظ پذیرفتن نقش­های دستوری به چند دسته تقسیم می­شوند؟ برای هر یک مثال بزنید.                     

ضمیر متّصل مفعولی؛ نمونه: مدامم مست می­دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می­کند هر دم  فریب  چشم  جادویت

مدامم= مدام مرادرود :  ضمیر متّصل مضافٌ الیهی را مثال بزنید 

نمونه:   اگر  رسم  فنا خواهی که  از عالم براندازی          برافشان تا  فرو ریزد  هزاران جا ز  هر مویت

مویت= موی تودرود :  ضمیر متّصل متمّمی را مثال بزنید  : 

نمونه:         گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ   گله­ای   از دل  شیدا   می­کرد

گفتمش= به او گفتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *